Recept.sk Jedlá, ktoré chcete uvariť a ochutnať

Menu

Podmienky použitia

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky webové stránky Recept.sk a všetky súvisiace rss kanály. Prístupom na túto webovú stránku, súhlasíte s týmito podmienkami používania, všetkými platnými zákonmi a predpismi, a súhlasí s tým, že ste zodpovedný za dodržiavanie platných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, je používanie alebo prístup k tejto stránke zakázaný. Materiály obsiahnuté na týchto stránkach sú chránené príslušnými autorskými právami a ochrannými známkami.

1. Licencia na používanie

Je povolené dočasne stiahnuť jednu kópiu materiálov (textového a grafického obsahu) na Recept.sk webových stránkach pre osobné a nekomerčné použitie iba pre prezeranie. Tým je myslené udelenie licencie, nie prevod vlastníckeho práva. Na základe tejto licencie nesmiete:

1. upravovať, kopírovať alebo použiť obrázky alebo materiály;
2. použiť obrázky / materiály pre akékoľvek komerčné účely, alebo pre akékoľvek verejné prezentovanie (komerčné či nekomerčné);
3. pokúšať sa dekompilovať alebo spätnú analýzu akéhokoľvek softvéru obsiahnutého na webových stránkach Recept.sk
4. odstraňovať autorské práva alebo iné vyznačenia vlastníctva z obrázkov / materiálov;
5. alebo prenášať obrázky / materiály na inú osobu alebo "zrkadliť" obrázky / materiály na akomkoľvek iný server.

Táto licencia končí automaticky, ak porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok, a môže byť zo strany Recept.sk vypovedaná kedykoľvek. Po ukončení vášho prezerania týchto materiálov alebo po ukončení tejto licencie musíte zničiť všetky stiahnuté materiály vo svojom držaní či už v elektronickej alebo tlačenej podobe.

2. Vkladanie obsahu a podmienky používania materiálov

Vložením obrázkov a obsahu (textových popiskov) umožňujete internetovým stránkam Recept.sk ich využitie, a súhlasíte s nasledujúcim:

1. používateľ, ktorý vložil obsah vyhlasuje, že vlastní autorské práva alebo dostal povolenie/licenciu na ich použitie a vkladanie;
2. udeľujú Recept.sk nevýhradné práva na používanie akéhokoľvek materiálu, ktorý bol vložený cez webové stránky Recept.sk;
3. umožňujete Recept.sk používať obrázky pre potreby public relations, reklamy v rámci webu pre jeho podporu a ďalšie tlačové účely.

3. Vylúčenie zodpovednosti

Materiály na webových stránkach Recept.sk sú poskytované "tak ako sú". Recept.sk neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené alebo predpokladané, a týmto sa zrieka a popiera všetky ostatné záruky, a to vrátane a bez obmedzenia, odvodených záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, alebo porušenie duševného vlastníctva alebo iné porušenie práv. Ďalej Recept.sk nevydáva žiadne vyhlásenia ohľadom správnosti oznámenia, ktoré by mohlo byť výsledkom použitia materiálov na svojich webových stránkach alebo inak týkajúcich sa týchto materiálov alebo materiálov iných webových stránok spojených s touto stránkou.

4. Obmedzenie

V žiadnom prípade Recept.sk alebo jeho prispievatelia nenesú zodpovednosť za akékoľvek škody (vrátane, bez obmedzenia, škody za stratu dát alebo zisku, alebo kvôli prerušeniu prevádzky,) vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti použiť materiály na webových stránkach Recept.sk, a to aj v prípade, že Recept.sk alebo splnomocnené na zástupcovi Recept.sk bola oznámená, ústne alebo písomne, možnosť vzniku takýchto škôd. A to z dôvodu, že niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenie predpokladaných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo nepriame škody, tieto obmedzenia sa nemusia vzťahovať na Vás.

5. Revízie a tlačové chyby

Materiály publikované na webových stránkach Recept.sk mohlo obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. Recept.sk nezaručuje, že niektorý z materiálov na webových stránkach nie je 100% správny, úplný alebo aktuálny. Recept.sk môže vykonávať zmeny v materiáloch obsiahnutých na svojich internetových stránkach kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Recept.sk nenesie žiadny záväzok aktualizovať materiály.

6. Externé odkazy

Recept.sk nekontroluje všetky stránky odkazujúce na jeho internetové stránky, a nie je zodpovedný za obsah akejkoľvek takto odkazujúcej stránky. Tým, že poskytuje odkazy na iné stránky, Recept.sk nepotvrdzuje správnosť, neosvedčuje alebo sa nezaručuje za informácie ktoré sú dostupné na týchto externých stránkach. Použitie takých odkazovaných stránok je na vlastné riziko a zodpovednosť používateľa / návštevníka.

7. Zmeny Podmienok použitia

Recept.sk môže revidovať tieto podmienky používania pre svoje webové stránky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Použitím tejto webovej stránky súhlasíte a ste viazaný aktuálnou verziou týchto Podmienok použitia.

8. Rozhodné právo

Akýkoľvek nárok týkajúci sa webových stránok Recept.sk sa riadi zákonmi Slovenskej republiky bez ohľadu na jeho konflikty s ustanovením práva.

Všeobecné obchodné podmienky sú aplikovateľné na tieto webové stránky.

9. Ochrana osobných údajov

Registračné údaje a niektoré ďalšie informácie o návštevníkoch podliehajú zásadám ochrany osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov

obchodnej spoločnosti WEBMINT sro, so sídlom Jana Želivského 2, 130 00 Praha 3, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 124398, IČO: 27888819, DIČ: CZ27888819 (ďalej len poskytovateľ Recept.sk.


Informácie zhromažďované od návštevníkov
Vo forme log súborov sú zhromažďované informácie ako je IP adresa návštevníka, typ prehliadača, odkazujúca stránka a čas návštevy. Cookies môžu byť použité na uchovanie preferencií návštevníka pri interakcii na webových stránkach. V prípade, že je vyžadovaná registrácia, bude na serveri uložený e-mail návštevníka a užívateľské meno.
Pre potreby analytických nástrojov sú využívané konverzné alebo pixelové kódy/značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť zahrnuté na našom webe z dôvodu identifikácie užívateľov a merania ich návštevnosti a správania.

Ako sú informácie používané
Informácie o návštevníkoch sú využívané na zvýšenie užívateľského zážitku návštevníka pri používaní webovej stránky napr. na zobrazenie personalizovaného obsahu a prípadne reklamy. E-mailové adresy nebudú predané alebo poskytnuté tretím stranám.

Možnosti návštevníka
Ak ste sa prihlásili do niektorej z našich služieb, môžete sa odhlásiť podľa pokynov, ktoré sú zahrnuté v e-maile, ktorý dostanete v rámci registrácie. Pomocou nastavenia vášho prehliadača, môžete blokovať súbory cookie, ale to vám môže zabrániť v prístupe k niektorým funkciám webu.

Cookies
Cookies sú malé digitálne súbory podpisov, ktoré sú uložené vo Vašom webovom prehliadači a umožňujú uchovať vaše preferencie, ktoré sú zaznamenané pri návšteve webovej stránky. Tiež môžu byť použité na sledovanie opätovnej návštevy internetovej stránky. Tretie strany - reklamné spoločnosti môžu tiež používať cookies na účely efektívnejšieho doručovania inzercie. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím cookies, môžete nastaviť pravidlá pre použitie cookies vo Vašom prehliadači. Viac informácií ...

Reklama
Doručovanie reklamy je realizované za pomoci reklamných systémov tretích strán ako napr. spoločnosti Google. Reklamné systémy tretích strán môžu pri zobrazovaní reklamy používať cookies. Poskytovateľ reklamy Google pomocou cookies umožňuje návštevníkom zobrazovať reklamy na základe ich predošlých návštev webových stránok a ich oblastí záujmu. Zobrazenie reklám Google môžete spravovať pomocou Nastavenia reklám, kde sa tiež môžete odhlásiť zo záujmovo orientovaných reklám.

Reklamy tretích strán
Na doručovanie reklám využívame tretích strán - reklamných spoločností. Tieto spoločnosti môžu používať informácie (nie meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo a pod.) o vašich návštevách tejto i iných webových stránok za účelom poskytovania reklám na výrobky a služby, ktoré vás zaujímajú. Ak máte záujem o viac informácií o tejto praxi alebo ak chcete zamedziť používaniu informácii týmito spoločnosťami, kliknite tu.

Zabezpečenie ochrany dát
Disponujeme modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zaisťujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.


Spracovanie osobných údajov na účely registrácie a založenia užívateľského profilu

Vaše údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a už poskytnutý súhlas je možné odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaní a plne ho rešpektujeme.

Účel spracovania
Vaše údaje budeme spracovávať za účelom vytvorenia užívateľského profilu a poskytovania služieb a aplikácií webu Recept.sk. E-mail môže byť využitý na odoslanie informácií o stave užívateľského účtu a na zasielanie reklamných či obchodných oznámení. Užívateľ má možnosť sa kedykoľvek z odoberania odhlásiť.

Rozsah spracovania
Spracovávame nasledujúce užívateľské údaje: užívateľské meno, e-mail, IP adresa; prípadne: meno, priezvisko, pohlavie.

Doba spracovania
Vami pri registrácii alebo kedykoľvek neskôr poskytnuté alebo upravené nepovinné osobné údaje, ktoré ste sami nezmazali skôr, budeme spracovávať do doby ukončenia poskytovania Služby. Vami vložený obsah budeme spracovávať ako súčasť Služby bez časového obmedzenia.

Právo na prístup
Užívateľ má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

Právo na prenositeľnosť údajov
Povinnosťou správcu je odovzdať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava užívateľ väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má tiež možnosť ich v takto získanej podobe odovzdať inému správcovi.

Právo na opravu
Užívateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o nápravu.

Právo na obmedzenie spracovania
Užívateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie